Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w związku z zawieraniem i realizacją umów ( współpracownicy, usługodawcy, kontrahenci, oferenci, osoby reprezentujące strony)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Visimind Ltd sp z o.o. z siedziba w Olsztynie, ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn.
 2. Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych: Spółka Visimind Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, tel: + 48 895410452, e-mail: rodo@visimind.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • zawarcia i realizacji umowy, w tym m.in. działań zmierzających do zawarcia umowy oraz ustalenia uprawnień i realizacji zadań wynikających z umowy,
  • związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń,
  • wypełniania obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy prawa, w tym m. in. przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości, ustaw o dostępie do informacji publicznej, przepisów prawa zamówień publicznych, przepisów służących ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust 1 pkt b RODO.
 4. Osoba której dane dotyczą ma prawo żądać od Visimind Ltd sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu w związku z ich przetwarzaniem, a także posiada prawo do ich przenoszenia bądź żądania wykreślenia.
 5. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w imieniu Administratora.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, a w zakresie realizacji przepisów prawa jest obowiązkowe.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, okres wymagany przepisami prawa a także przez okres w którym strony mogą dochodzić realizacji umowy w ramach wzajemnych roszczeń.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

ISO image
AB9001 image
9001_Certyfikat_EN image
14001_Certyfikat image
27001_Certyfikat image
45001_Certyfikat image

Twoja wiadomość została wysłana! Dziękujemy!

Twoja wiadomość została wysłana, ale wystąpiły problemy

Wystąpił błąd przy wysyłaniu Twojej wiadomości. Proszę, spróbuj ponownie!