DPM

3D DPM Inspection to zaawansowane oprogramowanie GIS integrujące szereg możliwości do wyświetlania, wizualizacji, prowadzenia analiz i symulacji na danych multisensorowych, obejmujących lidar, mapy, obrazy i dane trójwymiarowe.

3D DPM Inspection zawiera kilka kluczowych modułów, z których każdy pełni specyficzne funkcje w ekosystemie oprogramowania:

 • Map
 • Lidar
 • Inspekcja obrazów z projekcją wsteczną
 • Georadar
 • Inspekcja dróg
 • Cyfryzacja 2D i 3D
 • Profile i przekroje linii energetycznych
 • Wykrywanie kolizji
 • Wykrywanie niebezpiecznych drzew
 • Analiza wegetacji
Uncover spatial analysis potential with WebDPM

Dane z wielu sensorów

Integracja danych z kamer RGB, multispektralnych, termowizyjnych i koronowych obejmuje połączenie informacji z różnorodnych sensorów w spójną wizualizację. Dodatkowo, integracja pozyskanych danych wizualnych z chmurą punktów ze skanerów lidarowych wzmacnia przestrzenne zrozumienie i percepcję głębi. Te dane są dalej przetwarzane i prezentowane w różnych formatach, aby ułatwić analizę i podejmowanie decyzji w różnych branżach.

Mapping and modeling of railway infrastructure terrain

Obsługa wielu formatów plików

Nasze oprogramowanie umożliwia pracę z plikami w wielu formatach powszechnie używanych w GIS. Posiadamy możliwość zarówno odczytu, jak i zapisu wielu rodzajów plików. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo importować dane z różnych źródeł i eksportować je do wybranych formatów zgodnie z potrzebami. Zapewniamy elastyczność i wsparcie dla wielu typów plików, ułatwiając integrację z istniejącymi systemami GIS i wymianę danych z innymi użytkownikami i narzędziami.

Obsługiwane formaty obejmują: JPG, RRD, IIQ, PNG, LAS, LAZ, PLS, PL3, XYZ, CSV, XLS, XLSX, DXF, DGN, GeoJSON, SHP, XML, ASC, VRT, JP2, GIF, TIFF, ECW, ECX, MID, MIF, WPT, PDF, TXT, KML, PNT i wiele innych.

Mapping and modeling of railway infrastructure terrain

Wsparcie procesów zarządzania zasobami w wielu branżach

Nasze oprogramowanie oferuje kompleksowe wsparcie zarządzania zasobami i wykrywania awarii w różnych sieciach infrastruktury w tym systemach linii energetycznych, gazociągów i ciepłociągów. Nasz system wspiera również zarządzanie drogami i środowiskiem.

Dzięki zapewnieniu kompleksowego zestawu narzędzi i funkcjonalności, nasze oprogramowanie umożliwia efektywne zarządzanie i utrzymanie zasobów infrastruktury, zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności oraz optymalizację wydajności operacyjnej.

Fotorejestracja pasa drogowego 1
Fotorejestracja pasa drogowego 2

Oto szczegółowy przegląd oferowanych funkcji:

Zarządzanie zasobami

Efektywne zarządzanie zasobami związanymi z liniami energetycznymi, gazociągami, ciepłociągami, drogami i elementami środowiskowymi w ramach szeroko pojętego GIS

Wykrywanie awarii

Wykorzystanie zaawansowanych algorytmów i technik analizy danych do wykrywania potencjalnych awarii lub anomalii w sieciach infrastruktury, umożliwiając proaktywne działania konserwacyjne i minimalizując wyłączenia

Wykrywanie kolizji

Identyfikacja i zapobieganie potencjalnym kolizjom między elementami infrastruktury, zapewniając bezpieczeństwo i integralność sieci

Wykrywanie niebezpiecznych drzew i obiektów

Automatyczne wykrywanie niebezpiecznych drzew, obiektów lub przeszkód w pobliżu infrastruktury, zmniejszając ryzyko uszkodzeń i poprawiając bezpieczeństwo

Analiza wegetacji

Przeprowadzanie szczegółowej analizy wzorców wzrostu roślinności i ich potencjalnego wpływu na infrastrukturę, wspierając strategie proaktywnej konserwacji i zarządzania roślinnością

Cyfryzacja zasobów 3D

Rejestracja i cyfryzacja zasobów w środowisku trójwymiarowym, zapewniając bardziej kompleksowe i dokładne odwzorowanie sieci infrastruktury

Symulacje sieci

Symulowanie zachowania sieci w różnych warunkach środowiskowych lub operacyjnych, pomagając optymalizować wydajność i odporność

Symulacje wegetacji

Modelowanie wzrostu i wpływu roślinności na infrastrukturę w czasie, umożliwiając lepsze planowanie długoterminowe i strategie minimalizowania ryzyka

Zarządzanie przycinaniem drzew

Zarządzanie i monitorowanie działań związanych z przycinaniem drzew, aby zapewnić odpowiednią odległość od linii energetycznych i innych krytycznych elementów infrastruktury, zmniejszając ryzyko przerw w dostawie i zagrożeń

Dodatkowe funkcje

Nasze oprogramowanie oferuje szereg innych funkcji dostosowanych do specyficznych potrzeb zarządzania infrastrukturą, w tym narzędzia do wizualizacji danych, funkcje raportowania, możliwości integracji z innymi systemami i wiele innych

Klasyfikacja chmur punktów

Nasze oprogramowanie oferuje możliwość klasyfikacji obiektów zarówno z widoku chmury punktów, jak i z widoku mapy. Oferując możliwości klasyfikacji zarówno w widoku chmury punktów, jak i widoku mapy, nasze oprogramowanie umożliwia użytkownikom skuteczną analizę danych przestrzennych z różnych perspektyw. Ta elastyczność ułatwia bardziej efektywne procesy identyfikacji i klasyfikacji obiektów, prowadząc do lepszego interpretowania danych i podejmowania decyzji w różnych zastosowaniach, takich jak planowanie urbanistyczne, zarządzanie infrastrukturą, monitorowanie środowiska i wiele innych.

Oto jak to działa:

Klasyfikacja w widoku chmury punktów 3D

Użytkownicy mogą klasyfikować obiekty bezpośrednio w chmurze punktów w widoku 3D. Obejmuje to identyfikację i oznaczanie poszczególnych punktów lub skupisk punktów odpowiadających określonym obiektom, takim jak budynki, drzewa, pojazdy czy inne struktury. Zaawansowane algorytmy mogą wspomagać automatyzację tego procesu, analizując atrybuty punktów, takie jak intensywność, kolor czy cechy geometryczne, aby dokładnie klasyfikować obiekty. Użytkownicy mogą również ręcznie dostosowywać klasyfikację w razie potrzeby, zapewniając precyzyjną identyfikację obiektów w chmurze punktów.

Klasyfikacja w widoku mapy 2D

Oprócz wizualizacji chmury punktów, nasze oprogramowanie oferuje interfejs oparty na mapie 2D do klasyfikacji obiektów. Użytkownicy mogą przeglądać dane chmury punktów nałożone na mapę lub zdjęcia lotnicze i klasyfikować obiekty bezpośrednio w tym kontekście. Pozwala to na bardziej kompleksowe zrozumienie przestrzennych relacji między obiektami a ich otoczeniem. Narzędzia klasyfikacyjne mogą obejmować rysowanie wielokątów lub kształtów wokół obiektów na mapie, przypisywanie typów obiektów lub atrybutów oraz edytowanie klasyfikacji na podstawie wizualnej inspekcji.

Skaning pasa drogowego - chmura punktów 1
Skaning pasa drogowego - chmura punktów 2

Wizualizacja chmur punktów za pomocą różnych metod

Korzystając z tych technik wizualizacji, użytkownicy mogą uzyskać cenne informacje z danych chmur punktów, ułatwiając zadania takie jak ekstrakcja cech, analiza terenu i ocena infrastruktury z lepszą klarownością i precyzją.

Railway investment planning

Klasyfikacja

Wizualizuj chmurę punktów, kategoryzując punkty na podstawie ich atrybutów klasyfikacyjnych. Obejmuje to rozróżnianie terenu, roślinności, budynków i innych obiektów, co pozwala na jasną identyfikację różnych cech w środowisku.

RGB

Wyświetlaj chmurę punktów, korzystając z informacji o kolorach pochodzących z kanałów czerwonego, zielonego i niebieskiego. Technika ta dodaje kolor do każdego punktu na podstawie kolorów zarejestrowanych przez sensor podczas akwizycji danych, zapewniając realistyczną reprezentację sceny.

Intensywność

Reprezentuj chmurę punktów na podstawie wartości intensywności zarejestrowanych przez sensor. Metoda ta przypisuje odcienie szarości do punktów w zależności od ich intensywności, co może wskazywać na poziomy odbicia lub jasności powierzchni, pomagając w rozróżnianiu różnych materiałów lub cech powierzchni.

Echo, return number

Wizualizuj chmurę punktów na podstawie atrybutów echa, które reprezentują kolejność, w jakiej impulsy laserowe wracają do sensora. Co dostarcza informacji o strukturze koron drzew lub złożoności powierzchni.

Wysokość/wysokość nad poziomem gruntu

Wyświetlaj chmurę punktów, reprezentując wartości wysokości nad gruntem lub innym punktem odniesienia. Pozwala to na wizualizację zmian wysokości terenu lub obiektów nad powierzchnią ziemi, wspomagając zadania takie jak modelowanie terenu czy planowanie infrastruktury.

Raporty

Automatyczne generowanie raportów na podstawie zebranych danych opiera się na syntezie informacji pochodzących z wielu sensorów, co umożliwia szczegółową analizę otoczenia oraz skondensowanie kluczowych wniosków w formie raportu lub innego produktu końcowego.

 • Synteza danych z wielu sensorów: Our platform integrates data from various sensors such as LiDAR, RGB cameras, or thermal imaging to obtain a comprehensive picture of the environment and infrastructure.
 • Analiza zbliżeń obiektów: Using this data, our system generates reports containing object proximity analysis. This provides clients with information about distances between objects and their mutual relationships.
 • Analiza wegetacji: Our platform also performs vegetation analysis, identifying forested areas and potential threats associated with excessive vegetation growth. Reports include information on vegetation status and recommendations for remedial actions.
 • Mapy tematyczne: We generate thematic maps presenting various aspects of the environment, such as terrain topography, object distribution, or vegetation location. This allows clients to better understand the spatial context of their operations.
 • Rysunki CAD: Our platform also generates CAD drawings that can be used for infrastructure design or maintenance planning. This provides clients with detailed information about the layout and dimensions of objects in space.
 • Dostosowywanie formy wyniku końcowego: Nasze raporty oraz inne produkty końcowe są dostosowywane do indywidualnych wymagań klientów, aby jak najlepiej odpowiadać ich potrzebom biznesowym. Zapewniamy elastyczność w zakresie prezentacji danych, formatu raportów oraz zakresu analizy.

Dzięki automatycznemu generowaniu raportów i syntezie informacji z wielu sensorów, nasza platforma umożliwia klientom uzyskanie kompleksowych, dokładnych i użytecznych danych do podejmowania decyzji oraz zarządzania swoją działalnością.

Model terenu na podstawie skanningu laserowego
Profil gruntu

Funkcje

Pomiary Termowizyjne

Pomiary termowizyjne w naszym oprogramowaniu obejmują szeroki zakres funkcjonalności, w tym pomiary wartości dla różnych powierzchni wraz z analizą statystyczną, analizę HOT SPOT, wykrywanie usterek w sieciach infrastruktury, a także wykorzystanie danych temperaturowych do symulacji zachowania linii energetycznych w różnych warunkach pogodowych i obciążeniach.

 1. Pomiary Powierzchni i Statystyki: Nasze oprogramowanie umożliwia precyzyjne pomiary termowizyjne na różnych powierzchniach. Pozwala użytkownikom na mierzenie wartości temperatury na wskazanej na zdjęciu powierzchni, dostarczając szczegółowych informacji o rozkładzie temperatury. Dodatkowo, narzędzia analizy statystycznej umożliwiają kompleksową analizę danych temperaturowych, w tym obliczanie średnich, odchyleń standardowych i innych parametrów statystycznych.
 2. Analiza HOT SPOT: Nasze oprogramowanie umożliwia szybkie wykrywanie obszarów wysokich temperaturach (anomalie), co jest kluczowe dla szybkiego reagowania na potencjalne problemy.
 3. Wykrywanie Usterek w Sieciach Infrastruktury: Wykorzystując możliwości termowizyjne, nasze oprogramowanie umożliwia wykrywanie usterek w sieciach infrastruktury, takich jak systemy elektryczne czy rurociągi. Analizując zmiany temperatury, użytkownicy mogą precyzyjnie lokalizować miejsca problematyczne, takie jak przegrzewające się komponenty czy wycieki, co pozwala na szybkie działania konserwacyjne i zapobiega potencjalnym awariom.
 4. Symulacja Zachowania Linii Energetycznych: Nasze oprogramowanie wykracza poza podstawowe pomiary termowizyjne, oferując symulację zachowania linii energetycznych w różnych warunkach środowiskowych i przy różnych obciążeniach. Wykorzystując dane temperaturowe w modelach symulacyjnych, użytkownicy mogą oceniać wydajność linii energetycznych, przewidywać potencjalne przegrzewania czy niebezpieczne zwisy oraz optymalizować parametry operacyjne w celu zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa.

Dzięki tym zaawansowanym możliwościom, nasze oprogramowanie umożliwia użytkownikom przeprowadzanie kompleksowej analizy termicznej, poprawę praktyk konserwacyjnych infrastruktury oraz optymalizację wydajności systemów dystrybucji energii w różnorodnych warunkach eksploatacyjnych.

Continuous monitoring of railway areas

Tworzenie modeli NMT/NMPT/zNMPT

Nasze oprogramowanie umożliwia użytkownikom tworzenie różnych typów modeli terenu i powierzchni terenu, dostosowanych do konkretnych obszarów i standardów. Niezależnie od tego, czy chodzi o generowanie modeli do szczegółowej analizy terenu, planowania środowiskowego, czy projektowania infrastruktury, nasze oprogramowanie oferuje wszechstronne narzędzia, aby sprostać różnorodnym potrzebom.

Dzięki możliwości eksportu modeli w standardowych formatach, takich jak TIFF, ASC i XYZ, użytkownicy mogą bezproblemowo integrować swoje dane różnych źródeł i współpracować z kolegami korzystającymi z różnych platform oprogramowania. Ta kompatybilność zapewnia efektywną wymianę danych i interoperacyjność w projektach i zespołach.

Niezależnie od tego, czy użytkownicy potrzebują rastrowych danych graficznych w formacie TIFF do aplikacji GIS, danych wysokościowych w formacie ASC do modelowania terenu, czy danych chmury punktów w formacie XYZ do modelowania i wizualizacji 3D, nasze oprogramowanie pozwala na dostosowanie wyniku prac do dowolnej formy. Pozwala to użytkownikom dostosować wyniki do standardów branżowych i wymagań projektowych, zapewniając zgodność i spójność w reprezentacji danych.

Oferując kompleksowe rozwiązanie do modelowania terenu i powierzchni, nasze oprogramowanie umożliwia użytkownikom analizę, wizualizację i komunikację danych geograficznych w sposób skuteczny, wspierając podejmowanie świadomych decyzji i poprawiając wyniki projektów.

Continuous monitoring of railway areas

Zaawansowane przetwarzanie zdjęć

Nasze oprogramowanie oferuje szereg opcji do przetwarzania zdjęć, w tym tworzenia miniatur i zmiany rozdzielczości. Dostępne narzędzia pozwalają użytkownikom zoptymalizować swoje zdjęcia pod kątem jasności czy korekty histogramu, dostosowując je do swoich konkretnych potrzeb i preferencji.

Continuous monitoring of railway areas

Digitalizacja sieci energetycznej

Zaawansowana digitalizacja elementów linii elektroenergetycznych w naszej bazie danych obejmuje szczegółowe odwzorowanie istotnych elementów linii. Późniejsze analizy na bazie wektorowej pozwalają na obliczenie odległości do niebezpiecznych obiektów oraz symulację stanu linii w różnych warunkach pogodowych.

Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej digitalizacji linii elektroenergetycznych, nasze oprogramowanie zapewnia, że wszystkie istotne informacje są kompleksowo rejestrowane, systematycznie przechowywane i łatwo dostępne. W ten sposób wzmacnia zdolność do skutecznego zarządzania i utrzymania infrastruktury linii przesyłowych, wspiera szczegółową analizę i ułatwia generowanie spersonalizowanych raportów, co w ostatecznym rozrachunku przyczynia się do poprawy niezawodności, bezpieczeństwa i wydajności siatki linii przesyłowych.

Wektoryzacja infrastruktury drogowej 1
Wektoryzacja infrastruktury drogowej 2

Symulacje Przewodów

Nasze oprogramowanie oferuje kompleksowe możliwości symulacji linii elektroenergetycznych, umożliwiając użytkownikom modelowanie i analizę zachowania linii elektroenergetycznych w różnych warunkach. Te symulacje dostarczają szczegółowych informacji na temat wpływu różnych czynników, takich jak warunki pogodowe, temperatura przewodów i specyficzne ugięcie przewodów, na wydajność i bezpieczeństwo infrastruktury linii elektroenergetycznych.

Wektoryzacja infrastruktury drogowej 1
Wektoryzacja infrastruktury drogowej 2
Wektoryzacja infrastruktury drogowej 2
Symulacje Warunków Pogodowych

Nasze oprogramowanie może symulować wpływ różnych warunków pogodowych, w tym:

 • Wahania temperatury: Ocena wpływu zmian temperatury otoczenia na wydajność przewodów i ich ugięcie.
 • Obciążenia wiatrem: Analiza wpływu różnych prędkości i kierunków wiatru na naprężenia mechaniczne i przemieszczenia linii elektroenergetycznych.
 • Oblodzenie i zaśnieżenie: Ocena dodatkowego obciążenia i wynikającego z tego ugięcia spowodowanego nagromadzeniem się lodu i śniegu na przewodach.
Analiza Temperatury Przewodów

Symulując temperaturę przewodów w różnych warunkach eksploatacyjnych, oprogramowanie dostarcza informacji na temat:

 • Rozszerzalności cieplnej: Zrozumienie, jak zmiany temperatury prowadzą do rozszerzania lub kurczenia się przewodów, wpływając na ich ugięcie i napięcie.
 • Wpływu obciążenia prądem: Modelowanie, jak różne obciążenia elektryczne wpływają na temperaturę przewodów i wynikające z tego ugięcie.
Wizualizacja Przekrojów i Profili

Wszystkie symulacje są wizualnie przedstawiane w chmurze punktów oraz na przekrojach i profilach linii elektroenergetycznych. Różne formy wizualizacji pozwalają na szczegółową analizę i zrozumienie tego zjawiska.

Wsparcie dla Przewodów HTLS

Nasze oprogramowanie specyficznie wspiera przewody HTLS, umożliwiając użytkownikom:

 • Symulowanie wydajności: Modelowanie zachowania przewodów HTLS w warunkach wysokiej temperatury i dużych obciążeń elektrycznych.
 • Optymalizacja użytkowania: Analiza korzyści wynikających z użycia przewodów HTLS pod kątem zmniejszonego ugięcia i zwiększonej pojemności.
Kompleksowe Wyniki Symulacji

Wyniki tych symulacji dostarczają kluczowych danych dla:

 • Projektowania i planowania: Ulepszanie projektowania i planowania instalacji linii elektroenergetycznych poprzez przewidywanie zachowania w różnych scenariuszach.
 • Utrzymania i eksploatacji: Wspieranie decyzji dotyczących utrzymania przez identyfikację potencjalnych problemów spowodowanych wpływem pogody, wahaniami temperatury i naprężeniami mechanicznymi.
 • Zabezpieczenia: Zapewnienie spełnienia standardów bezpieczeństwa poprzez analizę odległości prześwitów i ugięć w różnych warunkach.
Podsumowanie

Możliwości symulacji linii elektroenergetycznych naszego oprogramowania stanowią potężne narzędzie dla inżynierów i operatorów, umożliwiające zrozumienie i optymalizację wydajności infrastruktury linii elektroenergetycznych. Modelując różne warunki pogodowe, temperatury przewodów i specyficzne cechy ugięcia oraz wspierając zaawansowane przewody takie jak HTLS, nasze symulacje oferują cenne informacje, które zwiększają bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność systemów linii elektroenergetycznych. Szczegółowe wizualizacje w przekrojach i profilach dodatkowo wspierają klarowną komunikację i efektywne podejmowanie decyzji.

Digitalizacja obiektów 2D i 3D

Nasze oprogramowanie wyróżnia się digitalizacją obiektów 2D i 3D, w tym modelowaniem informacji o budynkach (BIM) oraz szczegółowymi odwzorowaniami powierzchni dachów. Te modele cyfrowe są dostępne zarówno na mapach 2D, jak i w widokach laserowych, zapewniając kompleksową wizualizację struktur i ich komponentów.

Wektoryzacja infrastruktury drogowej 1
Wektoryzacja infrastruktury drogowej 2

Rekomendowana specyfikacja:

 • OS: Windows 7/8/10/11 (64bit)
 • Sprzęt: RAM 8GB, Intel Core i5/Intel Core i7, 1GB free space, Graphic Card 4 GB V-RAM

Zapraszamy do kontaktu, jeśli potrzebujesz którejś z naszych usług - przygotujemy ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.

ISO image
AB9001 image
9001_Certyfikat_EN image
14001_Certyfikat image
27001_Certyfikat image
45001_Certyfikat image

Your message has been sent! Thank you!

Your message sent, but there were problems

There was an error sending your message. Please, try again!

Image preview