O firmie

Visimind Ltd Sp. z o. o. należy do koncernu Visimind z siedzibą w Sztokholmie, w Szwecji. Firma założycielska Visimind AB powstała w 1997 r. jako kontynuacja badań naukowych przeprowadzonych na Politechnice Królewskiej w Sztokholmie. Prace naukowe dotyczyły głównie technologii MMT (Mobile Mapping Technology), automatycznej metody pomiarów oraz inwentaryzacji infrastruktury w oparciu o system GIS i numeryczną analizę obrazów cyfrowych. Rezultaty projektu zostały wyróżnione w 1998 r. na kongresie ISPRS International Symposium on Real-Time Imaging and Dynamic Analysis w Hakodate (Japonia) nagrodą Young Author Award. Koncern Visimind składa się z czterech firm usytuowanych w Szwecji (Visimind AB), Polsce (Visimind Ltd Sp. z o.o.), Włoszech (Visimind s.r.l) i Norwegii (Visimind AB). Oddział polski, z siedzibą w Olsztynie rozpoczął działalność w 2002 roku.

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Nadrzędnym celem strategicznym firmy Visimind Ltd Sp. z o.o. jest pełnienie funkcji lidera na rynku poprzez dynamiczny rozwój i podążanie za potrzebami naszych Klientów przy jednoczesnym spełnieniu wymagań stron zainteresowanych, wymagań z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony środowiska naturalnego. Przedmiotem naszej działalności jest przede wszystkim pozyskiwanie oraz opracowywanie zobrazowań dwu- i trójwymiarowych w mobilnych technologiach fotogrametrycznych i teledetekcyjnych (skaning laserowy) w oparciu o zastosowanie systemów lokalizacji satelitarnej. Dostarczamy efektywne i kompleksowe rozwiązania informatyczne dla danych przestrzennych, które wspierają procesy zarządzania mieniem, dokumentacji majątku Klienta oraz przyspieszają komunikację wewnątrz organizacji.

Nasz cel strategiczny osiągamy poprzez podejmowanie następujących działań:

  • poprawę jakości i efektywności działalności poprzez unowocześnianie stosowanych technologii i metod pracy;
  • dostarczanie wysokiej klasy, efektywnych rozwiązań najbardziej odpowiadających specyfice i potrzebom Klienta, gwarantujących osiągnięcie założonych celów oraz zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych inwestycji, w sposób minimalizujący niekorzystny wpływ naszej działalności na środowisko;
  • aktywne wykorzystywanie możliwości wymiany wiedzy i zasobów w ramach Grupy Visimind;
  • podnoszenie kwalifikacji naszych Pracowników, zachęcanie Ich do podejmowania działań i inicjatyw, które umacniają renomę naszej Firmy oraz działań doskonalących ZSZ, właściwe komunikowanie celów jakościowych, środowiskowych i dotyczących BHP;
  • przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych, wymagań Klienta i stron zainteresowanych, zobowiązań dotyczących zgodności oraz wszelkich innych wymagań, mających zastosowanie, istotnych dla kontekstu organizacji, wpływających na zdolność organizacji do zapewnienia zgodności wykonywanych działań i zwiększania zadowolenia klienta oraz odnoszących się do obszaru BHP i do określonych aspektów środowiskowych
  • dążenie do ciągłej poprawy systemu BHP oraz jego wyników, zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz sytuacjom potencjalnie wypadkowym poprzez działanie zgodne z wymaganiami prawnymi i zasadami w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunkach prac;
  • zapobieganie awariom i zanieczyszczeniom środowiska oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów w celu poprawy środowiskowych efektów działalności, prowadzenie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami i substancjami chemicznymi, racjonalne wykorzystanie energii;
  • ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

W celu realizacji powyższych celów oraz doskonalenia organizacji wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015, Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015 oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg BS OHSAS 18001:2007.

Zobowiązujemy się do zapewnienia niezbędnych zasobów do prawidłowego funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Deklarujemy nasze zaangażowanie w doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz realizację założonych celów zgodnych z kierunkiem strategicznym organizacji oraz kontekstem jej funkcjonowania.

Profil działalności

Visimind zajmuje się głównie pozyskiwaniem oraz opracowywaniem zobrazowań dwu- i trójwymiarowych w mobilnych technologiach fotogrametrycznych i teledetekcyjnych (skaning laserowy), w oparciu o zastosowanie systemów lokalizacji satelitarnej. Dostarcza efektywnych i kompleksowych rozwiązań informatycznych wspierających procesy komunikacji, dokumentacji oraz zarządzania mieniem. Świadczy szeroką gamę usług, poczynając od konsultingu i szkoleń, poprzez budowę i wdrożenie aplikacji oraz baz informacji geograficznej, doradztwo w sprawach hardware’u i rozwiązań sieciowych, do opieki serwisowej.

Kompetencje

Visimind MMT – Mobile Mapping Technology – Visimind oferuje usługi w zakresie wydajnych metod gromadzenia informacji przestrzennych. Technologie mobilne, wykorzystujące systemy lokalizacji satelitarnej pozwalają na masowe i precyzyjne pozyskiwanie danych o infrastrukturze energetycznej i drogowej, terenach zurbanizowanych i środowisku przyrodniczym. Dane dostarczane przez Visimind obejmują zobrazowania fotograficzne, termowizyjne i laserowe z pokładu samochodu, pociągu, śmigłowca i samolotu. Sprzężenie modułów pozycjonowania z wysokiej rozdzielczości kamerami cyfrowymi i skanerem laserowym pozwala na tworzenie dwu- i trójwymiarowych modeli terenu, gotowych do odtworzenia i wykorzystania „zza biurka” Użytkownika. Wraz z danymi Visimind oferuje niezbędne oprogramowanie dedykowane zarządzaniu i inwentaryzacji pozyskanych informacji. Szybka akwizycja danych i relatywnie niski koszt ich pozyskania zapewniają dostęp do aktualnych, wysokiej jakości informacji geoprzestrzennych.

GIS – Geographic Information System, czyli systemy informacji przestrzennej zajmują coraz ważniejszą pozycję w instytucjach państwowych i organizacjach, których działalność związana jest z infrastrukturą i przestrzenią. Mapy cyfrowe i systemy nimi zarządzające stały się powszechnie wykorzystywane i rozwijane. Visimind świadczy usługi związane z tworzeniem dedykowanych aplikacji i oprogramowania GIS, dostosowywaniem systemów informacji przestrzennej do potrzeb użytkownika, opracowywaniem map cyfrowych oraz szkoleniem i doradztwem w zakresie GIS.
AM – Asset Management, proces kierowania infrastrukturalnym majątkiem Firmy. Prowadzone inwestycje czy usuwanie i zapobieganie awariom wymaga dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji, o stanie jakościowym i ilościowym posiadanych zasobów. Coraz częściej niezbędne staje się również posiadanie narzędzia pozwalającego tą informacją zarządzać. Visimind specjalizuje się w konsultingu i dostarczaniu rozwiązań w powyższym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetycznego i drogownictwa.

Wizja i misja

Misją Visimind jest dynamiczny rozwój i podążanie za potrzebami naszych Klientów. Stawiamy sobie za cel podniesienie jakości i efektywności działalności przez unowocześnienie stosowanych technologii i metod pracy. Dostarczenie wysokiej klasy, efektywnych rozwiązań najbardziej odpowiadających specyfice i potrzebom Klienta, gwarantuje osiągnięcie założonych celów oraz zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych inwestycji. Chcemy być partnerem z wyboru, nie jedną z dziesiątek firm o podobnym profilu.
Dotrzymujemy kroku konkurencji zgodnie z prawem i standardami etyki biznesu. Naszą intencją jest zapewnienie partnerstwa na najwyższym poziomie. Aktywnie wykorzystujemy możliwości wymiany wiedzy i zasobów w ramach Grupy Visimind. Dbamy o podnoszenie kwalifikacji naszych Pracowników, zachęcamy Ich do podejmowania działań i inicjatyw, które umacniają dobrą renomę naszej Firmy. Nie boimy się nowatorskich projektów. Jesteśmy gotowi na wyzwania we wszystkich płaszczyznach naszej działalności.

Doświadczenie

W ciągu kilkunastu lat działalności na rynkach europejskich, Grupa Visimind zdobyła ogromne doświadczenie w zakresie fotogrametrii, teledetekcji, projektowania oraz budowy systemów GIS, poparte referencjami ze zrealizowanych z sukcesem projektów dla firm i instytucji pochodzących ze zróżnicowanych gałęzi gospodarki. Visimind aktywnie działa na terenie Polski, Danii, Finlandii, Norwegii, Słowacji, Szwecji, a od 2007 roku także w Turcji, na Ukrainie i we Włoszech. Kadrę koncernu tworzy międzynarodowy zespół specjalistów w dziedzinie drogownictwa, elektroenergetyki, gospodarki przestrzennej, geodezji, GIS, informatyki, inżynierii oprogramowania i zarządzania. Projekty realizowane przez Visimind są prowadzone zgodne z metodyką zarządzania projektami PRINCE2.