Rozwiązania dla środowiska

Pozyskiwany przez Visimind materiał fotograficzny, ortofotomapy i dane skaningu LiDAR dostarczają kompleksowej i dokładnej informacji o topografii środowiska przyrodniczego. Informacje te wykorzystywane są na potrzeby prowadzenia gospodarki wodnej, zarządzania zasobami leśnymi oraz do celów badawczo-rozwojowych.

 

Nasza oferta

Lotniczy skaning laserowy jest wydajną metodą rutynowych pomiarów obszarów charakteryzujących się dużą dynamiką zmian. Modele numeryczne stanowią dane wejściowe do różnorodnych aplikacji prognozujących przejście fali powodziowej. Ich dokładność i aktualność warunkują prawidłową ocenę zagrożenia.

Visimind oferuje efektywną metodę pozyskiwania danych topograficznych wymaganych do prowadzenia właściwej gospodarki wodnej, w tym podejmowania działań prewencyjnych – jak budowa systemów przeciwpowodziowych.

Materiał fotograficzny i dane pozyskane w technologii skaningu laserowego umożliwiają w przypadku terenu zadrzewionego określenie wysokości, stopnia zadrzewienia i zwarcia drzewostanu oraz pozwalają na charakterystykę roślinności i gleby. Numeryczne modele powierzchni znajdują zastosowanie w aplikacjach zarządzających zasobami naturalnymi, są cennym nabytkiem urządzania oraz inwentaryzacji lasu. Materiały termowizyjne umożliwiają inwentaryzację zwierzyny leśnej.

Dane pozyskane metodą Visimind znajdują zastosowanie w przypadku opracowań ekofizjograficznych, stanowiąc aktualne informacje o zasobach i stanie środowiska. Dodatkowo są materiałem bazowym wykorzystywanym przy projektowaniu systemów ochrony przyrody, charakterystyce zasięgów zagrożeń środowiska oraz opracowaniu możliwości rozwoju i ograniczeń dla różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania terenu.

W zakresie opracowań hydrologicznych Visimind oferuje:

  • inwentaryzację zbiorników i cieków wodnych wraz z przylegającym obszarem,
  • opracowanie wysokościowe strefy brzegowej,
  • monitorowanie pasa przybrzeżnego (zasięgu pływów, procesów abrazji, ruchu wydm),
  • ocenę kondycji nadbrzeżnych lasów ochronnych i wałów przeciwpowodziowych,
  • obrazowanie terenów zagrożonych powodzią.